ΦΙΛΗΜΩΝ Α.Τ.Ε.

Η εταιρεία ΦΙΛΗΜΩΝ Α.Τ.Ε. είναι καταταγμένη στην 2η τάξη του ΜΕΕΠ για τις κατηγορίες έργων Υδραυλικά, Η/Μ και Βιομηχανικά – Ενεργειακά και στην 1η τάξη για έργα Οδοποιίας και Οικοδομικά.