Ανθρώπινο Δυναμικό - Εξοπλισμός

Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου αποτελείται από καταρτισμένα και έμπειρα στελέχη, όπως μηχανικοί, οικονομολόγοι, τεχνικοί κλπ.. Ο αριθμός των μονίμως απασχολουμένων στελεχών είναι 50 και πλέον άτομα, ενώ το περιοδικά απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό κυμαίνεται από 200 – 300 άτομα. Όσον αφορά τα νομικά ζητήματα και θέματα μελετών, ο Όμιλος συνεργάζεται με εξωτερικούς μόνιμους συνεργάτες και συμβούλους.

Ο εξοπλισμός του Ομίλου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από μηχανήματα, εργαλεία, εργοταξιακούς οικίσκους, γερανούς, σκαλωσιές κλπ., ο οποίος ανανεώνεται σταδιακά και αναλόγως των εκάστοτε αναγκών.