Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος & ΥΑΕ

Μόνιμος στόχος και πολιτική της ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., από τον σχεδιασμό έως την εκτέλεση και παράδοση των έργων, είναι η παροχή υψηλής ποιότητος υπηρεσιών, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις των πε­λα­τών, και η συνεχής βελτίωσή της σε θέματα ποιότητας, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εργασιακής ασφάλειας, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας.

Ο όρος Ποιότητα στην ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. σημαίνει ότι τα εκτελούμενα έργα ικανοποιούν τις προδιαγραφές της εταιρείας και καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις του πελάτη.

Ο όρος Περιβαλλοντική Πολιτική στην εταιρεία σημαίνει τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, φροντίζοντας για την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνσή του κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της.

Ο όρος Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία σημαίνει ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας εκτελούνται με την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία τόσο των εργαζομένων όσο και των πελατών, των ενδιαφερόμενων μερών και των εξωτερικών παρόχων που χρησιμοποιούν τα έργα, τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας.