Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς

H ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. δεσμεύεται για την εφαρμογή ενός συνόλου αξιών που διέπουν όλο το πεδίο της δραστηριότητάς της. Οι αξίες και οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας εμπεριέχονται στον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς. Η διαχρονική επιτυχία της επιχειρηματικής δραστηριότητας στηρίζεται, κατά κύριο λόγο, στη λειτουργία της Εταιρείας με βάση συγκεκριμένες αξίες και αρχές, για την εφαρμογή των οποίων δεσμεύεται η Ηγεσία.

Ο Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς  αποτελεί την καταγραφή σε ένα ενιαίο έγγραφο των γενικών αρχών και κανόνων που πρέπει να διέπουν την ηθική και επαγγελματική συμπεριφορά όλων των προσώπων που απασχολούνται από την ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. ή ενεργούν για λογαριασμό της.

Ο Κώδικας εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους της ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., ανεξάρτητα από τη θέση τους στην ιεραρχία της επιχείρησης, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, στις θυγατρικές εταιρείες της ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., καθώς και σε κάθε τρίτο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της (υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι, εξωτερικοί συνεργάτες, μελετητές κ.α.). Κάθε πρόσωπο που εργάζεται στην ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. ή ενεργεί για λογαριασμό της οφείλει να τηρεί τις αρχές που περιγράφονται στον Κώδικα, καθώς και κάθε ισχύουσα νομοθεσία ή συμβατικό όρο.