Υγεία & Ασφάλεια

Πρώτη προτεραιότητα του Ομίλου ΕΡΕΤΒΟ είναι η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, των επισκεπτών και των τελικών χρηστών του έργου.

Πολιτική του Ομίλου είναι η:

  • Εκπαίδευση των στελεχών στη χρήση μέσων ατομικής προστασίας και σε όλα τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
  • Τήρηση της Ελληνικής και Διεθνούς Νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
  • Εκτέλεση των εργασιών στο επιθυμητό επίπεδο ποιότητας χωρίς ατυχήματα ή τραυματισμούς. Δηλαδή «Μηδέν Ατύχημα»
  • Συνεχής ανάπτυξη καινούριων τεχνολογιών, συστημάτων και μορφών ελέγχου των εργασιακών κινδύνων

Ο Όμιλος εφαρμόζει Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001 : 2018 από το Γερμανικό φορέα πιστοποίησης DQS.