Περιβάλλον

Στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Ομίλου, δίδεται ιδιαίτερη σημασία στο σεβασμό του Περιβάλλοντος και στη φροντίδα για την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων.

Ο Όμιλος ΕΡΕΤΒΟ δεσμεύεται να τηρεί την Εθνική και Διεθνή νομοθεσία που διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και εκπαιδεύει κατάλληλα τα στελέχη της ώστε να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση.

Ο Όμιλος εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 : 2015 από το Γερμανικό φορέα πιστοποίησης DQS.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος εφαρμόζει καθημερινή ανακύκλωση τόσο στα εργοτάξια όσο και στα γραφεία και φροντίζει για τη συνεχή και σωστή συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της ώστε να επιτυγχάνεται μείωση των εκλυόμενων ρύπων.