Ισολογισμοί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση
  • ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2018 [ Download ]
ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. - Προσωρινές Οικονομικές Καταστάσεις 30/09/2018